Περιεχόμενο Οδηγών

Η βασική θεματολογία του κάθε οδηγού θα είναι η εξής:

 • Βασικά επαγγέλματα με ζήτηση στη χώρα καταγωγής
 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής
 • Προγράμματα οικονομικής χρηματοδότησης/στήριξης (στεγαστικά/εκπαιδευτικά/επαγγελματικής επαναδραστηριοποίησης) τα οποία προσφέρονται από τις κυβερνήσεις ή/και διεθνείς οργανισμούς στη χώρα καταγωγής
 • Υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής (π.χ. υπάρχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής (π.χ. αν υπάρχουν δημόσια σχολεία, δωρεάν εκπαίδευση, υποχρεωτική εκπαίδευση)
 • Στοιχεία επικοινωνίας για οργανισμούς/υπηρεσίες που προσφέρουν τα πιο πάνω προγράμματα (π.χ. τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα, διευθύνσεις, σημεία επαφής, ηλεκτρονικές διευθύνσεις)

Λεπτομερώς, αυτά απασχολούν:

 • Βασικά επαγγέλματα με ζήτηση στη χώρα καταγωγής: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας στη χώρα καταγωγής  και τις τάσεις για την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις εργασίας που αναμένεται να είναι σε ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης  που προσφέρονται από κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς.
 • Προγράμματα οικονομικής χρηματοδότησης/στήριξης: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες  χρηματοδότησης, τη διαδικασία εγγραφής μιας νέας επιχείρησης, τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια εκπαίδευσης.
 • Υγεία: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
 • Εκπαίδευση: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας καταγωγής, από την προσχολική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και παραθέτει τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο σχολείο.