Μεθοδολογία

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από δυο βασικά στάδια, πέραν της Διαχείρισης της Δράσης και της Διάχυσης Αποτελεσμάτων. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:

  1. Έρευνα, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Περιεχομένου 
  2. Εικονογραφικός Σχεδιασμός και η ψηφιακή και έντυπη Ανάπτυξη του Ενημερωτικού Πακέτου 

Τα δυο πιο πάνω στάδια θα υλοποιούνται παράλληλα και θα αλληλεπιδρούν ώστε το περιεχόμενο του κάθε Οδηγού και ο εικονογραφικός σχεδιασμός του ναι είναι κατανοητός, σαφής, πρακτικός και χρηστικός για την ομάδα στόχου.

Η ομάδα έρευνας του έργου έχει συλλέξει και αναλύσει αναφορές και δεδομένα από τοπικούς (χώρες καταγωγής) και διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, η ομάδα εικονογραφικού σχεδιασμού σε στενή συνεργασία με την ομάδα έρευνας ανέπτυξαν το πρότυπο του κάθε Οδηγού ώστε αυτό να είναι εύχρηστο και πρακτικό. Μέρος αυτού του σταδίου ήταν και η ανάπτυξη γραφημάτων, πινάκων, αναπαραστάσεων, χαρτών και εικόνων. Με την ολοκλήρωση των σταδίων ανάπτυξης του περιεχομένου και του εικονογραφικού σχεδιασμού, αυτά συμπτυχθήκαν σχηματίζοντας το πρώτο προσχέδιο των Οδηγών σε ψηφιακή μορφή στα Αγγλικά. Αυτό το προσχέδιο πέρασε από πιλοτικές δοκιμές και επανεξέταση, προτού μεταφραστεί στις 3 εθνικές γλώσσες των χωρών των Οδηγών Επιστροφών. Οι Οδηγοί τόσο στα Αγγλικά όσο και στις εθνικές  γλώσσες εκτυπώθηκαν σε 2100 αντίτυπα , και διανεμήθηκαν στα γραφεία Κυπριακών Αρχών που ασχολούνται με θέματα επιστροφών. Επίσης οι Οδηγοί σε όλες τις γλώσσες είναι διαθέσιμοι στην παρούσα ιστοσελίδα σε μορφή ψηφιακού βιβλίου.